За инвеститори

2023

 Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 05.01.2023 г

 Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 06.01.2023 г

 Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 27.01.2023 г

2022

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 22.12.2022 г

Тримесечен  финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2022 г. – за качване в секция „За инвеститори“.

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 28.11.2022  

Тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2022 г. 

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 09.11.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 09.11.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 27.10.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 19.09.20222

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 13.07.2022

Тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2022 г. 

Тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2022 г. 

Тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.

 Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 от 08.07.2022

 Уведомления по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 от 22.06.2022 

Уведомления по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 от 15.06.2022 

Тримесечен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 от 12.05.2022г.

Тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

2021

Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г

Годишен финансов отчет за 2021 г

Междинен консолидиран отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2021 г.

Междинен отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2021 г. 

Междинен консолидиран отчет  за третото тримесечие на 2021 г. 

 Уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 12.11.2021 г.

Уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014  от 12.11.2021 г.

 Междинен отчет за дейността за третото тримесечие на 2021 г.

 Междинен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2021 г.

Уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 от 28.06.2021

Уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 

от 28.06.2021

Уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 от 25.06.2021

Уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 от 25.06.2021

Уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014

Уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014

Междинен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2021 г. 

Междинен индивидуален отчет за първото тримесечие на 2021 г. 

Уведомление по чл.145 за значително дялово участие

Междинен  отчет за второто тримесечие на 2021 г.

. 

2020 

Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.

Годишен финансов отчет на 2020 г. 

Междинен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2020 г. 

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 от 20.11.2020 г. 

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 

Междинен индивидуален отчет за третото тримесечие на 2020 г. 

Отчет за изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен индивидуален отчет за второто тримесечие на 2020 г.

Междинен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2020 г. 

Междинен индивидуален отчет за първото тримесечие на 2020 г.  

Годишен отчет за  2019 г. и Годишен консолидиран отчет за 2019 г.


Междинен консолидиран  доклад и отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Консолидиран отчет
Пояснения към консолидирания отчет
Информация по приложение №9
Информация по член №7
Допълнителна информация
Междинен доклад

Декларация
Вътрешна информация


Увеличение на капитала 2019 г.

Образец на писменото пълномощно за участие и гласуване в Общото събрание чрез пълномощник

Уведомление за дялово участие - 03.04.2018 г.

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала

Проспект за облигации

Договор за преобразуване

Анекс към Договор за преобразуване 

Доклад на управителния орган

Декларация по чл.114, ЗППЦК от член на УС на Холдинг "Нов век" АД  

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от „Зем Инвест” ЕООД от 26.07.2019 г.

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 от „Зем Инвест” ЕООД от 26.07.2019 г.

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от „Зем Инвест” ЕООД от 29.07.2019 г.

2019

Междинен консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2019 г. 

Mеждинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2019 г. 

Междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2019 г.

Междинен финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2019 г. 

Междинен консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2019 г.    

Междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2019 г.

 

2018

Годишен консолидиран отчет за дейността за 2018 г.   

Годишен отчет за дейността за 2018 г.  

Отчет за облигации за 4-то тримесечие на 2018 г.  

Междинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2018 г. 

Междинен консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2018 г.  

Междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2018 г. 

Междинен консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2018 г.   

Междинен финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2018 г.

Междинен консолидиран  финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2018 г.   

Междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2018 г.

Междинен консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2018 г.

2017

Годишен финансов отчет за 2017г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2017г. 

2016

Годишен финансов отчет за 2016г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2016г.

2015 

Годишен отчет за дейността за 2015 г.

Годишен консолидиран отчет за дейността за 2015 г. 

2014

Годишен отчет за дейността за 2014 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2014 г.
Междинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2014 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2014 г.
Междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2014 г.
Междинен финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2014 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2014 г.
Междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2014 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2014 г.

2013

Годишен отчет за дейността за 2013 г.
Годишен консолидиран отчет за дейността за 2013 г.
Междинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2013 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2013 г.
Междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2013 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2013 г.
Междинен финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2013 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2013 г.
Междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2013 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2013 г.

2012

Годишен отчет за дейността за 2012 г.
Годишен консолидиран отчет за дейността за 2012 г.
Междинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2012 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2012 г.
Междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2012 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2012 г.
Междинен финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2012 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2012 г.
Междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2012 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2012 г.

2011

Годишен отчет за дейността за 2011 г.
Годишен консолидиран отчет за дейността за 2011 г.
Междинен отчет за дейността  за IV-то тримесечие на 2011 г.
Междинен консолидиран отчет за дейността за IV-то тримесечие на 2011 г.
Междинен отчет за дейността за III-то тримесечие на 2011 г.
Междинен консолидиран отчет за дейността за III-то тримесечие на 2011 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността на Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2011 г.
Междинен доклад и отчет за дейността на Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2011 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността на Xoлдинг "Нов Век"- АД за І-во тримесечие на 2011 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността на Xoлдинг "Нов Век"- АД за І-во тримесечие на 2011 г.

2010

Годишен консолидиран отчет за дейността за 2010 г.
Годишен финансов отчет за дейността за 2010 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД за IV-то тримесечие на 2010 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa IV-тo тримесечие на 2010 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa III-тo тримесечие на 2010 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa III-тo тримесечие на 2010 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2010 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2010 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за І-во тримесечие на 2010 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността за І-во тримесечие на 2010 г.

2009

Годишен консолидиран отчет за дейността за 2009 г.
Годишен финансов отчет за дейността за 2009 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за IV-то тримесечие на 2009 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa IV-тo тримесечие на 2009 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa III-тo тримесечие на 2009 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa III-тo тримесечие на 2009 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2009 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2009 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за І-во тримесечие на 2009 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността за І-во тримесечие на 2009 г.

2008

Годишен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за 2008 г.
Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2008 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността за ІV-то тримесечие на 2008 г.
Междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за ІV-то тримесечие на 2008 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността за ІІІ-то тримесечие на 2008 г.
Междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за ІІІ-то тримесечие на 2008 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността за ІІ-ро тримесечие на 2008 г.
Междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за ІІ-ро тримесечие на 2008 г.