Новини

08-07-2022 г.  - С акт за вписване 20220708095524 по партидата на дружеството в търговския регистър е вписан актуален устав на дружеството, с промени, приети на редовно общо събрание на акционерите от 29-06-2022 г. Уставът е достъпен по партидата на дружеството в ТР.

26-05-2021 г.  - С акт за вписване 20210526150936 по партидата на дружеството в търговския регистър е вписан актуален състав на съвета на директорите: Михаил Стелиянов Михайлов, „Зем Инвест“ ЕООД и Радка Димитрова Йотова-Крумова. Дружествотто се представлява от изпълнителния директор Михаил Стелиянов Михайлов. 

27.03.2019 г. Съобщение до инвеститорите за удължаване срока на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Холдинг "Нов век" АД - На основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК Съветът на директорите на Холдинг "Нов век" АД, на свое заседание от 26.03.2019 г. взе решение за удължаване срока на подписката за публично предлагане на 1 500 000 новоемитирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 13,50 лева, с 60 /шестдесет/ дни или до 28 май 2019 г. включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката. Проспектът за увеличение на капитала на дружеството е одобрен от КФН с решение № 83-Е от 22.01.2019 г.

23.01.2019 г. С Решение № 83-Е от 22.01.2019 г., Комисия за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 13,50 лева всяка една и с ISIN код BG1100058988, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на Холдинг „Нов век” АД съгласно решение от 04.10.2018 г. на съвета на директорите на дружеството. Проспектът ще бъде публикуван в секция „За инвеститори” – Увеличение на капитала 2019 г.

17.12.2018 г. Уведомление за промяна на адреса на провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите на 31.12.2018 г.

21.09.2018 г.  - С Акт за вписване 20180919173740 по партидата на дружеството в търговския регистър е вписан следния състав на съвета на директорите: Красимира Александрова Александрова – изпълнителен директор; Михаил Стелиянов Михайлов – Председател на СД и Даниела Лозанова Николова – член на СД. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Красимира Александрова Александрова и Председателя на СД Михаил Стелиянов Михайлов само заедно.

13.10.2010 г.  - С Акт на вписване №20091218143539 в ТР към АП бяха вписани следните промени по партидата на "Холдинг Нов век" АД: "Акин" ЕООД, ЕИК 131131917 бе вписано като член на Надзорния съвет на дружеството; Райна Димитрова Кузмова бе заличена като член на НС на дружеството.

14.11.2009 г.  -  Проведе се Извънредното Общо събрание на акционерите от 30.10.2009 г. Повече информация за събранието можете да видите в раздел „ Събрания на акционерите”.
30.10.2009 г.  -Насроченото Извънредно общо събрание на акционерите не бе проведено поради липсата на кворум. Съгласно изискванията на чл.277 Тз и обявената в ТР покана събранието ще се проведе на 14.11.2009 г. от 14 ч.  на същото място и при същия дневен ред.

10.10.2009 г.  -С Акт на вписване №20091006123325 в ТР към АП бяха вписани следните промени по партидата на "Холдинг Нов век" АД:1. Промяна в управителния съвет на дружеството – за нови членове са избрани ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ ВЪРБАНОВ, ЯНКО ХРИСТОВ ЯНКОВ и КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА; 2. Промяна в представителството – дружеството се представлява от Валентин Върбанов и Янко Янков – само заедно.

30.06.2009 г. – Проведе се Редовно Общо събрание на акционерите за 2008 г. Повече информация за събранието можете да видите в раздел „ Събрания на акционерите”

13.01.2009 г.  -  Холдинг „Нов век”АД  уведомява своите акционери, че през 2009 г. дружеството ще използва  информационната система  Х3 NEWS  за разпространението на регулирана информация по смисъла на ЗППЦК

07.01.2009 г.   -  На 23.12.2008 г. „Холдинг "Нов век"-АД придоби 5 696 518 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев, представляващи 100% от капитала на "Винпром Хасково" АД, гр. Хасково. На 30.12.2008 г. „Холдинг "Нов век"-АД придоби 807 006 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев, представляващи 70% от капитала на "Агрохолдинг Ловико" АД, гр. Севлиево.На 30.12.2008 г. „Холдинг "Нов век"-АД придоби 4 276 287 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев, представляващи 70% от капитала на "Агрохолдинг Ловико" АД, гр. София.Информацията относно придобиванията ще бъде отразена в годишният отчет на дружеството за финансовата 2008 година.